Kurumsal

Tüzük

ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ TÜZÜĞÜ

B İ R İ N C İ   B Ö L Ü M

GENEL HÜKÜMLER

DERNEĞİN ADI VE MERKEZİ

MADDE 1-  Derneğin adı (ÇAYKUR RİZE GENÇLİK VE SPOR KULÜBÜ DERNEĞİ)`dir. Bu Tüzükte sadece “KULÜP” olarak anılacaktır.)

MADDE 2-  Derneğin Merkezi Rize ‘dedir.

KULÜBÜN ARMASI ve RENKLERİ

MADDE 3-  Derneğin alâmetifarikası 2,5 çay yaprağı olup, renkleri Mavi-Yeşil’dir

KULÜBÜN AMACI VE FAALİYETLERİ

MADDE 4-

                      Kulübün amacı, Atatürk ilkelerine, gençlik ve spor ile ilgili düşüncelerine uygun biçimde Türk sporunun gelişmesine yardımcı olmak, Üyelerin sosyal ve kültürel ihtiyaçlarını karşılamak, Kulübün Tesis ve faaliyetlerinden yararlandırmak, Kulübe mensup sporcuların ruhen, fikren ve bedenen eğitilmesini, sporcu olarak yetişmesini sağlamak, yurt içinde ve yurt dışında müsabakalara katılmaktır.

                      Kulübün amacını gerçekleştirmek için taşınmaz mal iktisap ederek sportif ve sosyal tesisler kurar, eğitici, eğlendirici faaliyetlerde bulunur. Müsabakalar düzenler ve Profesyonel şubeler kurar.

                      Yasanın ve Mevzuatın Spor Kulüplerine izin verdiği konularda faaliyetler de bulunur.

KULÜBÜN KURUCULARI

MADDE 5-

Adı-Soyadı    Baba Adı    Doğ.Yeri    Doğ.Tar    Mesleği    Tabiyeti

Bahattin COŞKUN    Hüsnü    Rize     1336    Eczacı    T.C. 
Şemsettin ÇEPNİ    Mustafa    Rize    1330    Gazeteci    T.C.
Muharrem KÜRKÇÜ    Hüseyin    Rize    1930    Tüccar    T.C.
İrfan BİLGİN    Ziya    Rize    1924    Memur    T.C  

YASAK FAALİYETLER

MADDE 6-  Dernek siyasi faaliyette bulunamaz, Kanun ve mevzuat hükümlerine göre dernekler için yasak sayılan faaliyetlerde bulunamaz.

ŞUBE AÇMA YETKİSİ

MADDE 7-  Kulüp, yönetim Kurulu kararı ile derneğin sosyal ve ekonomik bakımdan daha da gelişmesini sağlamak amacıyla temsilcilik kurma ve çalışma esaslarını belirler, yurt içi ve dışında temsilcilikler kurar veya kurulmasına izin verir. Temsilcilik görevi verilenlerin tüzük ve belirlenen esaslar dışına çıkması halinde görevlerine son verilir.

İ K İ N C İ  B Ö L Ü M

ÜYELİK ŞARTLARI –ÜYELİKTEN ÇIKMA VE ÇIKARILMA

MADDE -8- Derneğin 2 türlü üyesi vardır

1-Asıl Üye
2- Fahri(Onursal) üye

1-ASIL ÜYE KOŞULLARI

        A- T.C vatandaşı olmak

        B– 18 yaşını bitirmiş medeni hakları kullanma ehliyetine haiz olmak

        C- Kanuni haklardan yasaklanmamış olmak

         D- Taksirli suçlar hariç olmak üzere 5 yıldan fazla ağır hapis cezasına mahkum olmamak,  yüz kızartıcı –evrakta sahtecilik-kanuna aykırı dernek kurma ve yönetme suçlarından her hangi birinden hüküm giymemiş bulunmak ve Kaydı açık en az beş yıllık iki asli üye tarafından verilen yazılı referansı ile üyeliğe müracaat etmiş olmak.

2-FAHRİ (ONURSAL) ÜYE KOŞULLARI

A- Derneğin amaçve çalışmaları konusunda önemli hizmetleri ile tanınmış olmak
B- Derneğe, maddi ve manevi yardımlarda bulunmakC- Asıl üyelik şartlarını taşımak ve yönetim kurulu tarafından kabul edilmiş olmak
D- Onursal üye olabilecek kişiler, ya kendileri başvuruda bulunur veya Kulüp üyelerinden bir veya bir kaçı tarafından isimleri bildirilerek tespit edilir. Ancak bölgemizde herkes kulübe yardımda bulunacaklarından herkesin emin olduğu Vali, Belediye Başkanı, C.Savcısı, Çay İşletmeleri Genel Müdürü, Tek-Gıda İş sendikası Rize Bölge Başkanı, Rize Spor Kulübü derneği eski başkanları kulübün onursal üyeleridir.
E- Onursal üyeler GenelKurula katılabilir ancak oy klullanamazlar.

ASIL ÜYELİĞE KABUL KOŞULLARI

MADDE 9 : 

a.       Asli üye olmak üzere başvuran kişiler;

b.      Basılı başvuru dilekçesini doldurmak

c.       Doğruluğunu imzası ile belirtmek

d.      Kaydı açık iki asli üye tarafından başvurusu desteklenmiş olmak,

e.       Yeteri kadar fotoğraf vermek zorundadırlar.

Yönetim Kurulunca, başvuran kişinin basılı başvuru dilekçesi Dernek• Merkezinde özel yerde yedi gün süre ile asılı bırakılır. Asli üyeler aday• hakkındaki itirazlarını yazılı olarak Sicil Kuruluna bildirirler.
Her dönem sonunda, o• dönemde yapılan başvurular Yönetim Kurulunca en geç 15 gün içinde Sicil Kuruluna verilir.

 •                       Sicil Kurulunun asli üyeliğe kabul karar ve işlemi başvuran kişinin giriş ödentisi ile yıllık ödentinin tümünü ödemesi halinde tamamlanır ve yazılı olarak Yönetim Kuruluna bildirir. 

•                       Üyelik için başvuran aday, üyeliğe hangi ayda kabul edilmiş olursa olsun o yıla ilişkin yıllık ödentiyi tam olarak öder.

ONURSAL (FAHRİ) ÜYE YETKİLERİ

MADDE 10-       

1-Genel Kurul ve Yönetim Kurulu toplantılarında tavsiyelerde bulunmak
2-Yönetim Kurulu sportif, idari ve teknik konularda yardımcı olmak.

ONURSAL(FAHRİ) BAŞKAN

MADDE 11-

Çay işletmeleri genel Müdürü, Kulübün fahri genel Başkanıdır.

GİRİŞ VE YILLIK AİDAT

MADDE 12-

                      Kulübe yeni üye kayıtları için giriş ücreti olarak 100- YTL yıllık aidat olarak ise 60- YTL ödenmesi gerekmektedir. Üyelerin yıllık aidat tutarını engeç 31. Aralık tarihinde ödemeleri gerekeceğinden ödenmemesi halinde üyelikten çıkarılmaları yetkisi Yönetim Kuruluna ait olacaktır. Ayrıca giriş ücreti ve yıllık aidat miktarlarını tespit ve değiştirme yetkiside Yönetim Kuruluna aittir.

ÜYELİK TALEBİNİN İNCELENMESİ

MADDE 13-

                      Üyelik talep dosyası tamamlanınca, üyelik talebi, Sicil kurulunca 10 gün süre ile askıya çıkartılır. Her üye, talepte bulunan kimsenin üyeliğine itiraz edebilir. İtirazın kimin tarafından yapıldığı ve mahiyeti gizli tutulur. Askı süresi tamamlanınca dosya Yönetim Kurulu`na sunulur. Yönetim Kurulu, müracaat eden kimsenin üyeliğe kabulü veya telebin reddi hakkında kararını 30 gün içinde verir. Sonucu yazı ile müracaat sahibine duyurulur.

ÜYELİK SIFATININ KAZANILMASI

MADDE 14-

                      Üyelik talebi kabul edilen kimseye, Kulübe giriş ücretini ve o yıla ait aidatını(30)gün içinde ödemesi bildirilir. Bu süre içinde gereken ödeme yapılmazsa, üyelik talebinin kabulü, kendiliğinden kalkar.

                      Süresi içinde giriş ücretini ve yıllık aidatını tam olarak ödeyenlerin dosyası Sicil Kuruluna gönderilir. Sicil Kurulunca, dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık görülürse, tüzüğe aykırılığın giderilmesi veya noksanlığın tamamlanması yetkili kurul veya görevlilerden istenir.

                      Dosyada tüzüğe aykırılık veya noksanlık bulunmaz veya bu aykırılık ve noksanlık giderilmiş bulunursa, üyeliğe kabul edilen kimse Sicil Kurulunca (ÜYE KÜTÜĞÜ)`ne kaydedilir.

                      Üye Kütüğüne kaydedilen kişi, üyeliğe kabul kararı tarihinden itibaren, Kulüp üyesi sıfatını kazanır.

ÜYENİN HAK VE GÖREVLERİ 

MADDE 15

                      Kulübün üyeleri eşit haklara sahiptir. Genel Kurula katılma hakkı olan ve üyenin, Tüzükte öngörülen şekil ve şartlar dairesinde seçmek ve seçilmek hakkı vardır. Üyeler Kulübün birden fazla organına seçilemezler.

                      Her üye;

                      Üyelik sıfatından doğan vecibelerini tam olarak yerine getirmekle, Kulübün sportif ve sosyal bütün faaliyet alanlarında, amacın gerçekleşmesi için gereken katkıda bulunmakla, Vecibe ve görev ifasında, hakların kullanılması ve borçların edasında iyi niyet kaidelerine uygun hareket etmekle, Tüzük ve Yönetmelik hükümlerine ve kararlara uymakla, yükümlüdür. Üyeler, Kulübün tesis ve faaliyetlerinden Tüzük ve yönetmelik hükümlerine göre istifade ederler.

                      Nev`i niteliği ve kapsamı itibariyle Kulübün sportif konularının alanı içinde faaliyet gösteren bir spor kulübünde sportif veya idari bir görev almak isteyen her üye, Yönetim Kurulunun yazılı müsaadesini almak zorundadır. Yönetim Kurulunca verilen izin, her zaman için geri alınabilir. Ancak, sportif bir görev ve faaliyet için verilen izin, yıllık müsabaka mevsimi sona ermeden geri alınamaz. Her ne sebeple olursa olsun Kulübe borçlu olup da, verilen 30 günlük süre içinde, makul ve meşru bir mazereti olmaksızın borcunu ödemeyenler, kulüpten çıkarılır.

ÜYELİĞE KABUL

MADDE 16-

                      Kulübe, her yıl başvuru sayısına sınırlama getirilmeksizin yeni üye alınabilir. Ancak üye tarafından yapılan ve tüm koşulları içeren başvuru üye olunduğu anlamına gelmez.  Bu konuda karar verme yetkisi yönetim Kuruluna aittir. Yönetim Kurulu Kararı ile üyeliği kabul edilenler, iki tam yıl geçmedikçe oy kullanma hakkına sahip olamazlar

                      Lisanlı sporcular ve üye sıfatını kazandığı tarihten itibaren 5 yılını tamamlamış Kulüp üyelerinin eş ve çocukları üyelik şartlarına haiz olmaları koşuluyla üyeliğe kabul edilir. Diledikleri takdirde; Cumhurbaşkanlığı, Türkiye Büyük Millet Meclisi Başkanlığı, Başbakanlık, Bakanlık, Genel Kurmay Başkanlığı, Kuvvet ve Ordu Komutanlığı, Belediye Başkanlığı gibi toplumda üst düzeyde görev yapmış ve yapmakta olan ve Rizespor sevgisiyle temayüz etmiş ve Kulübe faydalı olacak kişiler üye kabul edilir. Bu kimseler hakkında tüzüğün askı ve sicil ile ilgili hükümleri uygulanmaz. Üyelik talebi gelecek yıl için kazanılmış hak sağlamaz.

ÜYELİK SIFATININ SONA ERMESİ

MADDE 17-

                      Kulüp üyeliği, Kulüpten çıkma veya çıkarılma halinde sona erer.

                      A-Üyelikten çıkma,

                      Her üye, Yönetim Kuruluna yazı ile bildirmek sureti ile üyelikten çıkar. Ayrıca üyenin ölümü halinde veya medeni haklarını kullanma ehliyetinin kayedilmesi durumunda üyelik kendiliğinden sona erer.

                      B-Üyelikten çıkarılma,

                      1-Üye olma hakkını kaybedenler

                      2-Kulübe olan borcunu ödememiş olanlar, Yönetim Kurulu kararı ile

                      3-Tüzük hükümlerine göre Kulüpten ihracı gerektiren bir fiil işleyenler, Disiplin Kurulu kararı ile üyelikten çıkarılırlar.

                      Kulüpten çıkarılan üyenin kararın tebliğ tarihinden itibaren bir ay içinde Yönetim Kuruluna dilekçe vermek suretiyle Genel Kuruldan, ihracın kaldırılmasını talep hakkı vardır.

                      İhracın kaldırılması talebi, yapılacak ilk toplantıda Genel Kurula sunulur.

                      Disiplin Kurulu tarafından verilmiş çıkarılma kararına yapılan itiraz sonrası, Genel Kurul doğrudan doğruya ihracı kaldırır veya kararı tastik eder.

                      Genel Kurulda, Disiplin Kurulu tarafından verilen ihraç kararının kaldırılması halinde dosya, yeniden görüşmek üzere Disiplin Kurulu’na sevkedilir. 

                      Dosya`nın Genel Kurula ikinci defa gelmesi halinde alınacak karar kesindir

Ü Ç Ü N C Ü   B Ö L Ü M

KULÜBÜN ORGANLARI

MADDE 18-

                      Kulübün organları        

                      A-Genel Kurul             

                      B-Yönetim Kurulu

                      C-Denetleme Kurulu

                      D-Disiplin Kurulu  

                      E-Sicil Kurulu

                      Olmak üzere 5 kuruldan ibarettir.

GENEL KURUL

MADDE 19-

                    Genel Kurul, asılüyelerden teşekkül eden kulübün en yetkili organıdır.

                      Genel Kurul, olağan ve olağanüstü olmak üzere iki şekilde toplanır Olağan Genel Kurul her yıl Ocak ayında toplantılarını yapar. İki yılda bir seçim yapılır. Kulübün Tüzüğüne göre Genel Kurula katılma hakkına sahip üyeleri, en az onbeş gün önceden günü, saati, yeri ve gündemi mahalli bir gazete ile ilan edilmek suretiyle toplantıya çağırır. Çoğunluk sağlanmaması sebebiyle toplantı yapılamaz ise ikinci toplantının günü, saati ve yeri de ilanda belirtilir. İlk toplantı günü ile ikinci toplantı arasında bırakılacak zaman bir haftadan az olmaz.

                      Toplantının yapılacağı gün, saat, yer ve toplantı gündemi mahallin en büyük mülki amirliğine yazı ile bildirilir. Bu yazıya toplantıya katılacak üyeleri gösteren liste de eklenir.

                      İkinci toplantı geri bırakma tarihinden itibaren en geç iki ay içinde yapılır. Üyeler ikinci toplantıya, tüzüğün toplantıya çağırma esaslarına göre yeniden çağrılır ve mahallin en büyük mülki amirliğine duyurulur.

TOPLANTI DÜZENİ

MADDE 20

                      Olağan Genel Kurul toplantılarının gündemi yönetim kurulu tarafından tespit edilir. Genel Kurulda gündemdeki maddeler görüşüür ve karara bağlanır. Genel Kurul da gündem dışı maddelerinin görüşülmesi toplantıda hazır bulunan üyelerin en az 1/10 unun yazılı isteklerinin Genel Kurul Divan Başkanlığına verilmesiyle mümkündür.

                      Olağanüstü Genel Kurul, Yönetim veya Denetleme Kurulunun gerekli gördüğü hallerde veya en son Genel Kurula katılma hakkı bulunan üyelerin 1/5 inin yazılı talepleri üzerine toplantıya çağrılır. Olağanüstü toplantı talebinde bulunan organ veya üyeler gündemi tespit etmelidirler.

GENEL KURUL TOPLANTISININ YAPILIŞ  ŞEKLİ

MADDE 21-

                      Genel Kurul toplantısını yönetmek için başkanlık divanına 1 başkan, 1 başkan yardımcısı ve 2 sekreter üye açık oyla seçilir. Genel Kurul kararları iş bu tüzük aksine hüküm bulunmadıkça, katılan üyelerin yarısından 1 fazlasının oyu ile alınır. Her üyenin 1 oy hakkı vardır. Vekalet ile oy kullanılamaz. Tutanaklar Genel Kurul Başkanlık Divanı tarafından imzalanır ve toplantı sonunda Yönetim Kuruluna teslim edilir.

                      Her yılın son günü olan 31 Aralık gününe kadar üyelik aidatını yatırmayanlar Genel Kurulda oy kullanamazlar.

GENEL KURULUN GÖREV YETKİLERİ  

MADDE 22-

                      Genel Kurul, Kulübün en yüksek organıdır. Aşağıda yazılı hususları müzakere eder ve karara bağlar:

a.             Kulüp Başkanı ve Kulüp organlarının seçilmesi,

b.            Yönetim ve Denetleme kurulları ile Sicil Kurulu raporlarının görüşülmesi,

c.             Yönetim Kurulunun ibra edilmesi,

d.            Yönetim Kurulunca hazırlanan bütçenin aynen veya değiştirilerek kabul edilmesi,

e.             Kulüp için gerekli taşınmaz malların satın alınması,

f.             Komple spor tesisi veya spor komplekslerinin yapımı veya mevcut taşınmaz malların satılması hakkında Yönetim Kuruluna yetki verilmesi,

g.            Kulübün Federasyona katılması veya ayrılması,

h.            Kulübün, dernekler Kanunu`nun ilgili maddelerinde belirtilen usul ve şartlara riayet edilmesi şartı ile uluslararası faaliyette bulunması,

i.              Yurtdışındaki dernek veya kuruluşlara katılması veya ayrılması,

j.              Yapılması gereken işler hakkında Yönetim Kurulu ve diğer kurullara yetki verilmesi,

k.            Kurul ve Komitelerin çalışma ve faaliyetlerinin denetlenmesi,

l.              Kulüp Tüzüğünün değiştirilmesi,

m.          İbra edilmeyen organ hakkında dava açılıp açılmayacağına karar vermek,

n.            Üyelerin kesin ihraç işlemlerini karara bağlamak,

o.            Kulübün feshedilmesi,

p.            Mevzuat veya Kulüp tüzüğünde Genel Kurulca yapılması belirtilen görevlerin yerine getirilmesi.

YÖNETİM KURULU

MADDE 23-

                      Yönetim Kurulu, iki yıl için Genel Kurul tarafından seçilen bir Başkan ile onbeş (15) asıl ve yedi (7) yedek üyeden teşekkül eder. Yönetim Kurulu üyeleri genel Kurulda seçildikleri tarihten itibaren -7- gün içerisinde yapacakları ilk toplantılarında aralarında görev bölümü yaparak bir başkan vekili, bir Yönetim Kurulu Genel Sekreteri bir Muhasip üye, sosyal üye amatör spor şubeleri üyesi ile gerekli görülen faaliyetleri yürütecek üyeleri ve kulüp sözcüsünü seçer.

                      Yönetim Kurulu Başkanlığının boşalması halinde yeni başkan seçimi için Genel Kurul, bir ay içinde toplantıya çağrılır.

                      Asıl üyelerden boşalma olduğu takdirde ilk toplantıda, yedek üyelerin göreve çağrılmaları zorunludur. 

                      Normal görev süresi sona ermeden Başkan veya Yönetim Kurulu seçimi yapılması halinde yeni seçilenlerin görev süreleri önceki başkan veya kurulun kalan görev süreleri ile sınırlıdır.

                      İstifa eden başkan veya Yönetim Kurulu üyeleri, görev sürelerinden sorumlu olup, Genel Kurula hesap vermekle yükümlüdürler.

                      İbra edilmeden yeniden aynı göreve seçilemezler.     

                      Denetim ve Yönetim Kurulu üyeleri, bütçeyi aşan harcamaları için kulübün hiç bir gelirini temlik edemezler.

YÖNETİM KURULUNUN GÖREVLERİ

MADDE 24-

                      Yönetim Kurulu, Kulübün karar ve yürütme organıdır. Yetkili ihtisas kurullarının görüşünü alarak kulübün çalışma faaliyetlerini, tüzük hükümlerine göre düzenler ve yürütür.

                      İhtisası gerektiren konularda, ihtisas kurullarının görüşüne tamamen veya kısmen uyulmadığı hallerde, sebebi, Yönetim Kurulunun konu ile ilgili kararında gösterilir.

                      Yönetim Kurulu aşağıdaki husuları yerine getirir.

a.       Kulübü temsil etmek veya gerektiğinde kendi üyelerinden bir veya birkaçına yetki vermek, Kulübün gelir ve gider hesaplarına ilişkin işlemleri yapmak ve gelecek döneme ait bütçeyi hazırlayarak Genel Kurula sunmak,

b.      Kulübün bütçesinden bölümler ve maddeler arasında aktarmalar yapar, yeni bölümler açar, gelir ve giderleri onaylar.

c.       Genel Kurul kararlarını yürütmek, Genel Kurul kararı ile açılan şubelerin faaliyetlerini yürütecek kimseleri seçmek, komiteler kurmak, spor şubelerinin verimli çalışması için gerekli teknik adamları tayin etmek, bu nedenle profesyonel –özel sözleşmeler ve protokoller yapmak yapılan sözleşme ve protokolleri feshetmek, Kulüp hizmetlerinin yürütülmesi için gerekli idari ve teknik personel kadrosunu tesbit etmek ve yürütme birimi görevlilerini tayin etmek, Teknik komitenin tayin ve azline karar vermek,

d.      Disiplin Kurulu kararlarını uygulamak,

e.       Disiplin cezalarının kaldırılması taleplerini, Genel Kurula sunmak ve genel Kurul kararlarını uygulamak,

f.       Kurul, komite ve komisyonların görevlerini gereği gibi ifa edebilmeleri için çalışma yeri ile ihtiyaçlarını sağlamak, Yönetim Kurulu aidat tahsiline ait bordrosunu profesyonel futbolulara ödenen maaş, transfer ücreti ve primlerle teknik ve diğer ücretli elemanların ve sair masraflarını noterden tasdikli yasal defterlere işlenmesini sağlamak ve bunları denetlemek,

g.      Üyeler arasında birlik ve beraberliğin kulüp içinde huzur ve düzenin devamını sağlayacak tedbirleri almak,

h.      Mevzuat ve kulüp Tüzüğü gereğince tutulması gerekli defter ve kayıtları tutmak, tutulmasını sağlamak, düzenlemek ve bu defterler ile diğer belgelerin muhafazası için ayrı bir arşiv bürosu tesis etmek,

i.        Yönetmelikleri yapmak,

j.        Genel Kurul gündemini hazırlamak,

k.      Ayrıca tüzüğün ve mevzuatın kendisine verdiği diğer işleri yapmakve buna ait yetkileri kullanmak,  Yönetim Kurulu, görev ve yetkilerinden bir kısmını bir veya birkaç üyeye devredebilir. Yetki devri yapılan üyeler yaptıkları işlerden dolayı yönetim kuruluna ve yasal merciiilere karşı sorumludurlar.

ÖZEL GÖREV VE YETKİLER

MADDE 25-

                      A-BAŞKAN

                      Kulübün Başkanı, Yönetim Kurulunun da başkanıdır. Yönetim Kurulu üyelerinden ayrı seçilir. Kulübün manevi şahsiyetini temsil eder.        

                      Devlet teşkilatı kurumlar ve kuruluşlar, spor kulüpleri ve basınla ilişkileri sağlar ve düzenler.

                      Kulübün kurulları ve kurullarla üyeler arasındaki ilişkileri düzenler, anlaşmazlıkları çözümler, birlik ve dayanışmanın güçlenmesini sağlar.

                      Kulübün faaliyet ve çalışmalarını denetler, düzenler ve yönlendirir.

                      Yönetim Kurulu kararları doğrultusunda kulübü temsil ve ilzam eder.

                      Mevzuatın ve Kulüp Tüzüğünün kendisine verdiği diğer işleri yapar ve yetkileri kullanır.

                      Kulüp Başkanının bulunmadığı hallerde bu görev ve yetkiler, Başkan Vekili tarafından kullanılır.

                      Ayrıca Başkan, kulübü taahhüt altına koyan evrakı, genel sekreter ile birlikte sarfiyat evrakını ise mali sekreter ile birlikte imza eder.

                      B- BAŞKAN VEKİLİ

                      Başkanın bulunmadığı veya mazereti nedeniyle katılamadığı toplantılara başkanlık eder. Başkanın haiz olduğu tüm yetkileri kullanır.

                      C- AS BAŞKAN

                      Başkan ve Başkan vekilinin bulunmadığı dönemlerde tüzük sırasına göre toplantıya iştirak eden as başkanlardan biri toplantıya başkanlık eder. Her as başkan kendisine verilen asli görevin tamamından birinci derecede sorumludur.

                      D- GENEL SEKRETER

                      Kulübün muhaberatından birinci derecede sorumlu ve yetkilidir. Dernekler Kanunu, Beden Terbiyesi, Tüzük ve yönetmelikler gereğince tutulması gereken dosya, kayıt ve defterlerinin düzenli tutulmasından ve korunmasından ilgili merciilere ve yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

                      E-GENEL KAPTAN

                      Derneğin faaliyet gösterdiği spor branşlarının tümünün yönetiminden Kulüp Başkanına ve yönetm Kuruluna karşı sorumludur. Faaliyet gösteren branşlara teknik direktör, antrenör, menajer, masör gibi elemanların alınmasını temin eder. Kadroda bulunan tüm sporcuların anlaşma, mukavele ve lisanslarını tanzim ve takip eder. Teknik kadronun çalışma ve ihtiyaçlarından bizzat sorumludur.

                      F-MALİ SEKRETER

                      Derneğin bütün muhasebe iş ve işlemlerini yürütür ve gelirlerinin yasa usulünce tahsil ve idare eder, sarfiyat hesaplarını başkan veya vekili ile birlikte imza eder. Yıllık hesap raporlarını tanzim eder, gelecek yılın bütçe tasarılarını hazırlar, sarfiyatların bütçeye uygun olarak yapılmasın sağlar, veznedar ile müştereken çalışarak üye aidatlarının tahsilini temin eder, yönetim kuruluna karşı sorumludur.

                      G-VEZNEDAR

                      Derneğin veznesini tutar, Yönetim kuruluna karşı sorunludur.

                      H-BASIN SÖZCÜSÜ

                      Derneğin basına karşı ve basınla olan ilişkilerini düzenler başkan ve yönetim kurulunun bilgisi dahilinde basın bültenlerini hazırlar demeçler verir, yönetim kuruluna karşı sorumludur.

                      I-SAĞLIK İŞLERİ SORUMLUSU

                      Sporcu ve teknik personelin sağlık ilerinin tümünden sorumludur. Ciddi sakatlık ve hastalıklarda yönetim kuruluna detaylı bilgi verir. Sevk işlemlerinde ilgili hastane ve klinikler ön rapor hazırlar. Dernek doktoru ve masörleri ile sürekli istişarede bulunur.

                      İ-TESİSLER SORUMLUSU

                      Dernek ve tesislerin her türlü ihtiyaçlarını takip eder ve karşılar, demirbaş, malzeme kaydını tutar, bu malzemenin muhafaza ve bakımından yönetim kuruluna karşı sorumludur.

                      J-ALT YAPI SORUMLUSU

                      Derneğin altyapısının çalışmalarından, ihtiyaçlarının temininden ve takibinden bizzat sorumludur. Bu konularda genel kaptan ile birlikte görev deruhte eder. Yönetim kuruluna ve başkana karşı sorumludur.

                      K-İSTANBUL İL TEMSİLCİSİ

                      Derneğin İstanbul da bulunan ve temsil yetkisi verilen üyesidir. Derneğin ilde en iyi şekilde onore eder, Rizeli iş adamları ile temas kurarak Derneğe gelir getirmek amacıyla çalışmalara yapar, Dernek yararına geceler ve eğlenceler tertip eder kurulacak olan komitelere başkanlık eder, Derneğin tanıtılması için bütün organizeleri yapar, faaliyetleri yönetim kurulunca kararlaştırılır veya onaylanır, tüm faaliyetlerden yönetim kuruluna karşı sorumludur.

                      L-HALKLA İLİŞKİLER VE REKLAM-ORGANZASYON SORUMLUSU

                      Derneğin halkla olan ilişkilerini gerçekleştirmek. Kaynak temini için kurum ve kuruluşlarla görüşmeler sağlamak, Resmi ve özel futbol müsabakalarına seyirci atmosferini yükseltmek, aynı zamanda teşvik etmek, her türlü reklam unsurlarının oluşumu için girişimlerde bulunmak, anlaşma sağlamak ve neticelendirmek.

                      M-FEDERASYON TEMSİLCİSİ

                      Kulübün, Federasyon ile olan her türlü ilişkisini sağlar ve buradaki işleri bizzat takip eder. Kulüp ve Federasyon arasındaki koordinasyonu düzenler. Yurt dışındaki kuruluş veya federasyonlarla ilişki kurar. Yönetim Kuruluna karşı sorumludur.

                      N- DIŞ İLİŞKİLER SORUMLUSU

                      Ülke dışında her türlü organizasyonun sağlanması için girişimlerde bulunur. Dış ilişkilerden sorumlu As Başkan ‘a bilgi verir, kamplar için rapor hazırlar.

DENETLEME KURULU

MADDE 26-

                      Denetleme Kurulu, Genel Kurulca gizli oylama neticesinde iki yıl için, bu konuda bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasından seçilen üç asıl ve üç yedek üyeden teşekkül eder.

                      Denetleme Kurulu, Kulübün hesaplarını ve hesaplarla ilgili belge ve kayıtları, defteri, devamlı olarak denetler. Kasayı sayar, harcamaların Tüzük hükümlerine ve bütçeye göre yapılıp yapılmadığını inceler.

                      Gerekli gördüğü hallerde Yönetim Kurulunu uyarır. Denetleme sonuçlarını yılda 2 kez, bir rapor halinde Yönetim Kuruluna bildirir.

                      Genel Kurul toplantılarında, Yönetim Kurulunun ibra edilip edilmemesi hakkında açık ve kesin teklifi ihtiva eden raporunu sunar.

                      Denetleme Kurulu, denetleme sonucuna göre gerekiyorsa, Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağırılmasını ister. Denetlemede suistimalin veya Kulübün mali bünyesini etkileyecek gereksiz harcamaların veya Tüzük hükümlerine aykırı borçlanmanın tesbiti halinde Denetleme Kurulu Genel Kurulun olağanüstü toplantıya çağrılmasını istemekle yükümlüdür.

                      Denetleme Kurulu, Yönetim Kurulu toplantısına iştirak edebilir ancak oy kullanamaz.

DİSİPLİN KURULU

MADDE 27-

                      Disiplin Kurulu, bilgi ve tecrübe sahibi üyeler arasında Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asıl, üç yedek üyeden teşekkül eder. Kurul ilk toplantısında bir başkan ile bir katip üye seçer ve karar oy çokluğu ile alınır.

                      Kurul üç üye ile toplanır, ekseriyetle karar verir. Toplantı yeter sayısı, asıl üyelerle sağlanamazsa yedek üyelerle tamamlanır. Yönetim Kurulunun talebi veya Yönetim Kurulu eliyle ulaştırılan yahut üyeler tarafından doğrudan doğruya kendisine yapılan yazılı şikâyet üzerine soruşturmaya başlar.

                      Müracaatın doğrudan doğruya Disiplin Kuruluna yapılması halinde şikayet, Yönetim Kuruluna yazı ile duyrulur. Yönetim Kurulu, dilerse görüşünü on gün içinde Kurula bildirir.

                      İlgilileri ve şahitleri davet ederek dinler, gerekli gördüğü belgeleri taraflardan veya kulübün yetkili organlarından talep ederek inceler, deliller toplanıp tahkikat tamamlandıktan sonra savunma alarak kararını verir.

                      Disiplin Kurulu tarafından çağrıldıkları halde mazeretsiz gelmeyen, bildiğini söylemeyen veya gerçek dışı beyanda bulunan veya istenilen belgeleri vermeyen üyeler hakkında Disiplin Kurulunca resen soruşturma açılarak disiplin cezası uygulanır.

                      Meşru mazeretleri sebebiyle Kurula gelmeyenlerin ifadeleri, Kurulca görevlendirilecek bir Kurul Üyesi tarafından bulundukları yerde alınır veya ifadenin yazılı olarak gönderilmesi istenir.

                      Savunmasını yapmak için çağrıldığı halde gelmeyen veya karar gereğince yazılı savunma göndermeyen kimse hakkında, savunma alınmadan karar verilir.

                      Savunma alındıktan sonra yukarıdaki fıkra gereğince savunma alınmamış ise tahkikatın sonuçlanmasından sonra onbeş gün içinde karar verilir.

                      Yönetim Kurulunca kararın bir nüshası ilgiliye tebliğ edilir. Kulübün ilan tahtasında onbeş gün süreyle ilan edilir. Bir nüshası da sicil kuruluna gönderilir.

SİCİL KURULU

MADDE 28-

                      Sicil Kurulu, üyeler arasında Genel Kurulca iki yıl için seçilen üç asıl, iki yedek üyeden teşekkül eder.

SİCİL KURULUNUN GÖREV VE YETKİLERİ

MADDE 29-

                      Sicil Kurulu, sicil kütüklerini tutar, üyelerin listesini düzenler, haklarını belirtir. Üyeler ve amatör sporcular hakkında yapılan işlemleri, sıfatlarında meydana gelen değişiklikleri, aldıkları görevleri, yaptıkları hizmetleri, başarı ve cezaları sicile işler.

                      Kulüp üyesi olmadıkları halde Kulübün tesis ve faaliyetlerinden istifade eden kimselerin, Kulüpçe ilişkileri bakımından önemli olan durumlarını tesbit ve kaydeder.

                      Tüzüğe göre Genel Kurula katılma hakkı olan üyelerin listesini düzenler ve Genel Kurul toplantısından en geç yirmi gün evvel Yönetim Kurulu Başkanlığına, Genel Kurula giriş kartları ile birlikte verir.

                      Her yıl Ocak ayında, yeni üye kabulü için, kulübün bir evvelki yılsonu itibarı ile üye sayısını, Yönetim Kuruluna yazı ile bildirir. Tüzüğün kendisine verdiği diğer görevlerini ifa eder, yetkileri kullanır.

CEZALAR

MADDE 30-

                      UYARMA; Üyenin tutum ve davranışında daha dikkatli olmasının yazı ile bildirilmesidir.

                      KINAMA        ;Üyenin tutum ve davranışlarında kusurlu olduğunun yazı ile bildirilmesidir.

                      GEÇİCİ ÇIKARMA; Üyeliğin azami bir yıl süre ile askıya alınmasıdır.

                      KESİN ÇIKARMA, Üyeliğin kesin olarak sona erdirilmesidir.

                      Aynı türden ikinci kez suçişlenmesi halinde üye, eylemine uyan cezanın bir üstü olan ceza ile cezalandırılır.

DİSİPLİN SUÇLARI

                      UYARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

                      1-Dernek disiplinini bozacak söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak

                      2-Kulüp bina ve tesislerinde oplum yaşamının gerektirdiği görgü kuralları dışına çıkmak

                      KINAMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

                      1-Kulübün onuruna, saygınlığına zarar verici söz, eylem ya da davranışta bulunmak

                      2-Üyelik onuru ile bağdaşmayan hareketlerde bulunmak,

                      3-Yetkisi ve görevi olmadığı halde kuküp adına söz söylemek, iş veya yayın yapmak

                      4-Kulüp içinde sosyal tesis ve lokallerinde Yönetim Kurulu kararlarının uygulanmasını engellemek ya da ahlaka aykırı davranışta bulunmak

                      5-Tüzük hükümlerine ve Genel Kurul kararlarına aykırı davranmak

                      GEÇİCİ ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

                      1-Derneği, Kulüp başkanını, organlar ve Kurul üyelerini eleştiri sınırlarını aşarak küük düşürücü, kötü zan altında bırakacak söz, eylem veya davranışlarda bulunmak,

                      2-Kulübün, normal ya da hafif ekonomik değerdeki mal varlığına kasten zarar vermek,

                      3-Kulüp birimlerinde veya Genel Kurul da görevli olanlara hakaret etmek, görev yapmalarını engellemek, işlerini aksatmak

KESİN ÇIKARMA CEZASINI GEREKTİREN SUÇLAR

1 Dernek faaliyeti ile ilgili olarak Dernek Başkanına, organlar ve kurul üyelerine ağır hakaret ya da eylemli saldırıda bulunmak

2 Zorlayıcı ve engelleyici işlem ya da eylemlerle Derneğin amacının gerçekleşmesini veya müsabakasını engellemek, engellemeye çalışmak, bu türden davranışları teşvik etmek.

3 Genel Kurulda hazirun ve seçim listelerini tahrif etmek, yok ya da kullanılamaz hale getirmek, maddi ya da manevi baskı kurarak üyelerin haklarını kullanmadaki özgürlüğünü ya da oy kullanmasını engellemek, engellemeye çalışmak.

4 Seçimlerin düzenli ve sağlıklı bir biçimde gerçekleşmesini engelleyici söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.

5 Gerçeğe aykırı belgelerle üyeliğe başvurmuş ve bu belgelerle üyeliği kabul edilmiş olmak.

6 Başkasına ait üye kimlik kartını tahrif ya da taklit ederek kullanmak, hakkı bulunmamasına ya da engel durumu olmasına karşın genel kurul toplantısına katılmak, oy kullanmak.

7 Yetkili olmadığı halde ya da yetki sınırını aşarak Dernek adına hukuksal işlemlerde bulunup Derneği borç ve yükümlülük altına sokmak,

8 Derneğin, fahiş ekonomik değerdeki malvarlığına kasten ya da ağır kusurla zarar vermek.

9 Hizmet akdi ile Dernekten ücret almakta olduğu sırada, adayların leh ya da aleyhine seçimleri etkilemeye yönelik söz, eylem ya da davranışlarda bulunmak.

DİSİPLİN CEZALARININ UYGULANMASI

MADDE 31-

Disiplin cezasına dair kararlar derhal uygulanır. Uyarı ve Kınama cezası Yönetim Kurulu, geçici ve kesin ihraç ise Disiplin Kurulu tarafından verilir. Uyarı ve Kınama cezasına karşı yapılan itiraz karardan sonra yapılacak ilk yönetim Kurulunda incelenir ve karara bağlanır. Geçici ve Kesin ihraç kararları ise kararın verilmesini izleyen ilk genel Kurul toplantısında bu karar ve itiraz dilekçesi okunarak incelenir ve karara bağlanır. Genel Kurul kararları kesindir.

DERNEĞİN GELİRLERİ

MADDE 32-

a-      Üye aidatları.

b-      Toplu iş sözleşmesi gereğince daimi ve geçici işçilerin ödedikleri spor aidatları.

c-      Spor-Toto ve Spor-Loto gelirleri, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğünce veya faaliyet gösterilen spor dallarının ilgili federasyonların yapmış olduğu yardımlar ile yayın kuruluşlarından elde edilen gelirler.

d-     Resmi ve özel müsabaka hasılatları.

e-      Bağış, teberru ve yardım ve üye kaydiye ücretleri.

f-       Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğünün bütçesine mevzuata göre konan spor yardımı tahsisatları.

g-      Derneğin spor ve sosyal tesislerinde elde edilen gelirler

h-      Devlet ve hususi bütçeden ayrılan tahsisatlar.

i-        Piyango, sinema, balo, çay partisi, tiyatro, müzik, halk oyunları, müsamere ve buna benzer eğlence yerlerinde temin edilen gelirler.

j-        Mesleki kuruluş veya birliklerin mensuplarında tahsil edeceği gelirler.

GELİRLERİN TOPLANMASI

MADDE 33-

Çay İşletmeleri Genel Müdürlüğüne, toplu iş sözleşmesi ile toplanan spor aidatı ile diğer gelirler Derneğin hesabında toplanır. Diğer gelirler yasalarda belirtilen esaslar ve değerli kağıt ve makbuzlarla uygun olarak toplanır.

DEFTER, KAYIT VE BELGELER
MADDE 34-
a.             Üye kayıt defteri,
b.            Karar defteri,
c.             Gelir-Gider defteri,
d.            Bütçe kesin hesap ve bilanço defteri,
e.             Envanter defteri
                      Bu defterlerin tamamı noterden veya dernekler biriminden onaylı olması şarttır.
 
D Ö R D Ü N C Ü   B Ö L Ü M
 
TÜZÜĞÜN DEĞİŞTİRİLMESİ
MADDE 35  Tüzük değişikliği genel Kurula katılma hakkına sahip üyelerin 2/3 oranında kabul etmesiyle gerçekleştirilir. Eğer ilk toplantıda yeterli çoğunluk sağlanamazsa, ikinci toplantıya katılan üyelerin 2/3’ü oranında kabul etmesiyle gerçekleştirilir. İkinci toplantıya katılım sayısı yönetim ve denetim kurulu üyelerinin iki katından aşağı olamaz ve alınan kararlar geçersiz sayılır.
 
DERNEĞİN FESHİ
MADDE 36  Genel Kurul seçme ve seçilme hakkına haiz üyelerin 2/3 ünün oyu ile karar verilir. Genel Kurulca yapılan fesih işleminde kulübün tüm mal varlığı benzer amaçlı bir başka derneğe veya kuruluşa devredilir.

SON HÜKÜMLER

MADDE 37  Çay işletmeleri Genel Müdürlüğü ile toplu iş sözleşmesi yapmaya yetkili Tekgıda İş sendikası, Rize Bölge şubesi ile varılan anlaşmaya göre toplu iş sözleşmesi ile toplanan aidatlar Çaykur Rizespor Kulübü Derneği hesabında toplanır.

MADDE 38  Bu tüzükte bulunmayan konularda Dernekler Kanunu ve Medeni Kanunun ilgili hükümleri uygulanır.

MADDE 39  Diğer kanun ve yönetmelik hükümleri saklıdır.

MADDE 40  Tüzüğün bazı maddelerini değiştiren, bazı maddelerini kaldıran ve bazı yeni maddeler getiren bu tüzüğün kabulü ile eski tüzüğün bu tüzükte değiştirilen ve kaldırılan maddeleri ile tüzüğe aykırı madde ve ibareler yürürülükten kaldırılmıştır.

GEÇİCİ MADDE 1- Spor Kulübünün amatör şubesi, Rize de faaiyet gösteren Rize amatör spor Kulüpleri Federasyonuna üye olur ve üç temsilci bildirir.